Logbog

For nogle år siden lykkedes det Jan Jacobsen fra Stevns, nu bosiddende i Spanien, at få et kopi af Sct. Knuds Logbog. Her er nogle eksempler.

1936.

Sct. knud har i årets Løb bl. a. udført nedennævnte Bugserings- og Isbryderarbejde:

Beskrivelse Dage
Almindelig Bugsering på Fjorden 59
Do. med Projektør 9
Assistance ved Stabelafløbning o. lign. 25
Bugsering udenfjords 2
Isbryderdage 33

Sct. Knud har i Sommeren 1936 gennemgået et større Eftersyn på A/S Frederikshavn Værft og Flydedok. Af udgifterne hertil har Forsikringsselskabet Dansk Lloyd betalt det meste idet en Bundskade, som Sct. Knud havde pådraget sig ved en Grundstødning, ved denne lejlighed blev repareret.

B0051278

I Vinterhalvåret indtraf i sidste Halvdel af Januar en Sne- og, Frostperiode med hyppige østlige storme, som bevirkede, at der på Fjorden dannede sig meget Is, som generede Skibsfarten en Del.

Vanskelighederne fremkom navnlig derved, at en af Isbryderen frembragt Sejlrende meget hurtigt skruedes sammen igen på Grund af den stærke Blæst. værst var Forholdene i Farvandet fra Munkebo til “Gabet”, så de østlige Vinde her var på tværs af Sejlrenden. Sct. Knud var dog i stand til at holde en rende åben gennem Fjorden.

Da Kerteminde-Bugten efter nogen Tids Frost og østlig Vind var tillagt med Is, der hindrede Byens store Fiskerflåde i at gå ud, blev man af Kerteminde Havneudvalg anmodet om at lade Sct. Knud bryde en rende gennem Isen. Isbryderen afgik fra Odense den 5. Februar og var Dagen efter igen tilbage i Odense efter at have brudt Isen i Kerteminde Havn og udskåret en Kile i bugtens Is, som forsvandt med vestlig Vind den 6. februar.

1953 – 1954

Sct. Knud var på bedding for ordinært eftersyn i tiden 5.-15. maj 1953. Reparationerne udførtes af A/S J.Saabye & O.Lerche. Eftersynet omfattede som sædvanlig rensning og maling af skibsbunden m.m. og gennemgang af maskine, skrueaksel og kedel.

Agterfenderen er blevet omslået, spækket og udfyldt.

Udgifterne til kul beløb sig for hele året til i alt 42.697,29 kr.; der forbrugtes i alt ca. 326 t, d.v.s. til en gennemsnitspris af ca. 130 kr. pr. t. mod sidste år ca. 167 kr. pr. t.

søsætning af regina Mærsk 1954

Søsætning af Regina Mærsk 1954

fra 1 januar 1954 er der indført ny takst for benyttelse af bugserbåden. såvel tekst som takst er revideret; for taksterne vedkommen er afsnittet om sejlskibe udeladt, medens vinter- og sommertakster er slået sammen.

Under isbrydning i kanalen ved Stige d. 3. februar 1954 pådrog Sct. Knud sig en rorskade, som reparreredes af A/S J.Saabye & O. Lerche. forsikringsselskabet A/S Danske Lloyd betalte reparationen, der kostede 10.000 kr.

Damperen benyttedes til Bugsering, Isbrydning og skiftning af bøjer således:

Beskrivelse Dage
Alm. Bugsering på kanal og Fjord 58
Do. med Projektør 2
Assisteringer ved Stabelafløbninger o. lign. 40
Isbryderdage 42
Bøjeskiftning 73,5 timer

Foruden statens afmærkninger ( bøjer og fyret ved Gabet) er sejlrenden afmærket med 21 båker anbragt i 7 sejlretninger samt 104 bøjer, hvoraf 32 er elektriske blinkbøjer af fabrikat Poul Poulsen, Odense. Udskiftning af hele bøjer besørges af Sct. Knud, medens mindre udskiftninger, f.eks. af elektriske batterier, udføres ved hjælp af motorbådene. På grund af isen var blinkbøjerne erstattet af almindelige bøjer i ca. 2 mdr. fra 9. februar. tabet på grund af isen var kun ringe. der er foretaget de normale fornyelser og vedligeholdelsesarbejder.